• Doručení přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy prostřednictvím sekretariátu v areálu vzdělávací budovy Čáslavská 202 průběžně od 6. 5. 2022. Přihlášky budou vyřizovány podle data doručení do školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny od 16. 5. 2022 do 3 dnů jak na webových stránkách školy (www.soskh.cz/uchazec/prijimaci-rizeni), tak na vstupních dveří při vstupu do školy. Přihlášku je možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek naší školy – www.soskh.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  • Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se nekonají.

Přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou na základě podané přihlášky uchazeče. (uchazeč se k přijímacímu řízení nemusí osobně dostavit) Pokud počet uchazečů přesáhne plánovaný počet přijímaných žáků, jsou přijímáni v pořadí podle rostoucího součtu aritmetického průměru vysvědčení v 1. a ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (popřípadě v 1. a ve 2. pol. předposledního ročníku ZŠ a v 1. pol. posledního ročníku ZŠ), v případě rovnosti ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (popřípadě ve 2. pol. předposledního ročníku ZŠ).

  • Informace o výsledku 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení předáme uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům do 3 dnů od podání přihlášky.

  • Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60g odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60g odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání

v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 ŠZ).

V Kutné Hoře dne 6. 5. 2022

Ing. Josef Vavřinec
ředitel SOŠ a SOU řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202
příspěvková organizace

Další informace na telefonu 327 533411, 739 285 115 (ředitel)

5

Výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory najdete ZDE.
Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory njdete ZDE.

V souladu s ustanovením § 59, § 60a § 60b školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o zvláštních pravidlech“) a § 1, § 3 a § 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o přijímacím řízení“), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení..

Podrobný rozpis – JPZ_schema_2022                                                

Specifikace požadavků k JPZ (MA + ČJ).                         

 

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

První termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 12. 4. 2022 (na škole uvedené jako první), 2. termín pak na 13. 4. 2022 (na škole uvedené na 2. místě). Náhradní termín je jednotně stanoven na 10. 5. 2022, resp. na 11. 5. 2022. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2022.

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz a písemně v obou školních budovách dne 29. 4. 2022.

 

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2022.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávaní oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz a písemně dne 22. 4. 2022.

Přípravný kurz

Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podají přihlášku na naši školu, organizujeme přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který proběhne v pátek 18. 3. 2022 od 8:00 hod. prvním blokem MATEMATIKA a od 10:00 hod. bude následovat ČESKÝ JAZYK. Předpokládaný čas ukončení kurzu je 11:45 hod.

Všichni, kteří podají přihlášku na naši školu budou osloveni přes váš e-mail s nabídkou tohoto přípravného kurzu. Po potvrzení zájmu budete do přípravného kurzu zařazeni. Seznam a rozdělení do učeben budou vyvěšeny při vstupu do vzdělávací budovy Seifertovy sady 20. S sebou budete potřebovat pouze psací a rýsovací potřeby.
Těšíme se na setkání.

Přihlášky:

Přihláška - Kosmetické služby

Příhláška - Mechanik elektronik

Přihláška - Sociální činnost

Přihláška - Veřejnosprávní činnost

Přihláška - Kadeřník

Přihláška - Elektrikář

Přihláška - Kuchař - číšník

Přihláška - Mechanik elektr.zařízení

Přihláška - Ošetřovatel

Přihláška - Pokrývač

Přihláška - Strojní mechanik

Přihláška - Truhlář

Přihláška - Zedník

Přihláška - Gastronomie

Přihláška - Podnikání