Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 • Doručení přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy prostřednictvím sekretariátu v areálu vzdělávací budovy Čáslavská 202 průběžně od 24. 5. 2021. Přihlášky budou vyřizovány podle data doručení do školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny od 2. 6. 2021 do 3 dnů jak na webových stránkách školy (www.soskh.cz/uchazec/prijimaci-rizeni), tak na vstupních dveří při vstupu do školy. Přihlášku je možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek naší školy – www.soskh.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

 • Počty volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení

obor (kód a název)počet volných míst
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost5
69-41-L/01 Kosmetické služby3
26-41-L/01 Mechanik elektronik5
26-51-H/01 Elektrikář1
26-52-H/01 Mechanik elektronických zařízení1
53-41-H/01 Ošetřovatel3
23-51-H/01 Strojní mechanik5
33-56-H/01 Truhlář5
36-67-H/01 Zedník1
VŠECHNY UVEDENÉ OBORY BUDOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-22 OTEVŘENY!

Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se nekonají.

Přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou na základě podané přihlášky uchazeče. (uchazeč se k přijímacímu řízení nemusí osobně dostavit) Pokud počet uchazečů přesáhne plánovaný počet přijímaných žáků, jsou přijímáni v pořadí podle rostoucího součtu aritmetického průměru vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 • Informace o výsledku 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení předáme uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům do 3 dnů od podání přihlášky.

 • Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60a odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 ŠZ).

V Kutné Hoře dne 24. 5. 2021

Ing. Josef Vavřinec

ředitel SOŠ a SOU řemesel

Kutná Hora, Čáslavská 202

příspěvková organizace

Další informace na telefonu 327 533411, 739 285 115 (ředitel)

Seznam přijatých uchazečů o studium na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obor : Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21101 21102 21104 21105 21106 21109 21110 21111
21112 21113 21114 21115 21116 21118 21119 21120
21122 21125 21126 21127 21134 21135 21137 21138
21139 21141 21142 21144 21147 21148
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Sociální činnost   75-41-M/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008
21009 21010 21011 21012 21013 21014 21015 21016
21017 21018 21019 21020 21021 21022 21023 21024
21025 21026 21027 21028 21029
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronik  26-41-L/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21251 21252 21253 21254 21255 21256 21257 21258
21259 21260 21261 21262 21263 21264 21266
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kosmetické služby  69-41-L/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijaté uchazečky
21201 21202 21203 21204 21205 21206 21207 21208
21209 21210 21211 21212 21213 21214 21215 21216
21217 21218 21219 21220 21221 21222 21223 21224
21225 21226
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Podnikání denní 64-41-L/51

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21301 21302 21303 21304 21305 21306 21307 21308
21309 21310 21311 21312 21313 21314 21315 21316
21317 21318 21319 21320 21321 21322 21323 21324
21325 21326 21327 21328 21329 21330

Obor : Kadeřník  69-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21701 21702 21703 21705 21706 21707 21709 21710
21711 21712 21714 21715 21719 21721 21723 21724
21726 21727 21728 21730 21732 21733 21734 21735
21737 21738 21739 21740 21741 21743 21747 21750
21751 21752 21753 21756 21757 21758 21759 21760
21762 21765 21766 21769 21770 21772 21773
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kuchař-číšník  65-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21610 21754 21801 21802 21803 21804 21805 21807
21809 21810 21811 21814 21815 21816 21817 21818
21819 21820 21821 21822 21823 21824 21825 21826
21827 21828 21829 21830 21831 21832 21835 21836
21837 21838 21839 21840 21841 21842 21843 21844
21846 21847 21848 21849 21850
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Strojní mechanik  23-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21601 21602 21603 21604 21607 21608 21609
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Elektrikář  26-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21502 21503 21504 21505 21506 21507 21508 21509
21510 21511 21512 21514 21515 21517 21519 21520
21521 21522 21523 21524 21525 21526 21527 21528
21530 21531 21532
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronických zařízení  26-52-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21551 21553 21554 21556 21557 21558 21559 21560
21561 21562 21563 21564 21565 21566 21567 21568
21569 21571 21572 21573 21574 21575 21576 21577
21578 21579
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Truhlář  33-56-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21653 21655 21656 21657 21658 21659 21660 21661
21662 21663 21664 21665 21668 21669 21670
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Zedník  36-67-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21951 21952 21953 21954 21955 21956 21957 21958
21959 21960 21961 21962 21963 21964
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Ošetřovatel 53-41-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21451 21452 21453 21454 21455 21456 21457 21458
21459 21460 21461 21462 21463 21465 21464 21746
21761 21818
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení”Rozhodnutí o přijetí”svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto “Rozhodnutí”.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Seznam nepřijatých uchazečů o astudium na školní rok 2021/2022 SOŠ a SOU remesel Kutná Hora

Obor: Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Datum zveřejnění: 19. května 2021

Pořadí                 Číslo uchazeče
31. místo              21136
32. místo             21123
33. místo             21121
34. místo             21146
35. místo             21140

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle §60 odst. 19 zákona 243/2008 Sb. a dle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím naší školy, a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Po tomto termínu rozhodnutí nabývá právní moci

Seznam nepřijatých uchazečů o studium na školní rok 2021/2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obor: Kadeřník 69-51-H/01

Datum zveřejnění: 19. května 2021  Pořadí     Číslo uchazeče                            Pořadí        Číslo uchazeče
 1.                21745                                                 60.                   21722
 2.                21717                                                 61.                   21736
 3.                21748                                                 62.                   21763
 4.                21713                                                 63.                   21729
 5.                21720                                                 64.                   21749
 6.                21771                                                 65.                   21718
 7.                21742                                                 66.                   21725
 8.                21731                                                 67.                   21768
 9.                21767                                                 68.                   21708
 10.                21764                                                 69.                   21744
 11.                21704                                                 70.                   21716
 Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle §60 odst. 19 zákona 243/2008 Sb. a dle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím naší školy, a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Po tomto termínu rozhodnutí nabývá právní moci

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz a písemně v obou školních budovách dne 19. května 2021.

Informační schůzka

Ředitel stanovuje termín pro informační schůzku spojenou s předáním Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Schůzky proběhnou na budově Čáslavská a v Seifertových sadech dle studijních oborů.

Čáslavská 202:

Schůzka bude probíhat průběžně dne 19. května 2021  od 09:00 do 16:00 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na této schůzce je nutná.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Seifertovy sady 20:

Schůzka proběhne dne 19. května 2021 v 15:00 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na této schůzce je nutná.
U nástavbových oborů se dostaví žák osobně.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Upozornění na změnu některých termínů přijímacího řízení

Na základě Opatření obecné povahy-dodatek Přijímacího řízení (Č.j.: MSMT – 4337/2021-6) Ministerstva školství se posouvají termíny u všech studijních a učebních oborů takto:

 

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.
Uchazeč musí potvrdit řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Změna termínu přijímacího řízení:

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01 je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.

Vstup k vykonání jednotné přijímací zkoušky bude umožněn uchazeči pouze pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
 2. doloží před přijímací zkouškou platný negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2


První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín 3. června 2021.
Kritéria přijímacího řízení se nemění a zůstávají v platnosti.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky v řádném termínu 19. května, kdy se uskuteční  od 15: 00 hod. v budově školy informativní schůzka s předáním rozhodnutí o přijetí a případném převzetí zápisových lístků.

OZNÁMENÍ

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3 zveřejněné dne 5.1.2021 využívá ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202 bodu č. IV. a to: o nekonání jednotné přijímací zkoušky na základě:

a) tuto možnost si výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

Z toho vyplývá, že do čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

69-41-L/01      Kosmetické služby

26-43-L/01      Mechanik elektronik

75-41-M/01    Sociální činnost

64-41-L/51      Podnikání

se jednotné přijímací zkoušky nekonají a všichni uchazeči o tyto obory budou přijati.

Průběh přijímacího řízení:
Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
a § 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace naleznete v příloze Kritéria přijímacího řízení 2021-22.
Rovněž jsme pro Vás připravili jako přílohy předvyplněné vzory přihlášky do přijímacího řízení pod názvem oboru, které můžete použít a vyplnit, jsou v editovatelném excelovském souboru.

Ing. Josef Vavřinec
ředitel SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení 2021-22

Přihláška - Kosmetické služby

Příhláška - Mechanik elektronik

Přihláška - Sociální činnost

Přihláška - Veřejnosprávní činnost

Přihláška - Kadeřník

Přihláška - Elektrikář

Přihláška - Kuchař - číšník

Přihláška - Mechanik elektr.zařízení

Přihláška - Ošetřovatel

Přihláška - Pokrývač

Přihláška - Strojní mechanik

Přihláška - Truhlář

Přihláška - Zedník

Přihláška - Gastronomie

Přihláška - Podnikání