Upozornění na změnu některých termínů přijímacího řízení

Na základě Opatření obecné povahy-dodatek Přijímacího řízení (Č.j.: MSMT – 4337/2021-6) Ministerstva školství se posouvají termíny u všech studijních a učebních oborů takto:

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz a písemně v obou školních budovách dne 19. května 2021.

Informační schůzka

Ředitel stanovuje termín pro informační schůzku spojenou s předáním Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Tato schůzka proběhne dne 19. května 2021 v 15:00 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na této schůzce je nutná. U nástavbových oborů se dostaví žák osobně. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Změna termínu přijímacího řízení:

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01 je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.

Vstup k vykonání jednotné přijímací zkoušky bude umožněn uchazeči pouze pokud:

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
  2. doloží před přijímací zkouškou platný negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2


První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín 3. června 2021.
Kritéria přijímacího řízení se nemění a zůstávají v platnosti.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky v řádném termínu 19. května, kdy se uskuteční  od 15: 00 hod. v budově školy informativní schůzka s předáním rozhodnutí o přijetí a případném převzetí zápisových lístků.

OZNÁMENÍ

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3 zveřejněné dne 5.1.2021 využívá ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202 bodu č. IV. a to: o nekonání jednotné přijímací zkoušky na základě:

a) tuto možnost si výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

Z toho vyplývá, že do čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

69-41-L/01      Kosmetické služby

26-43-L/01      Mechanik elektronik

75-41-M/01    Sociální činnost

64-41-L/51      Podnikání

se jednotné přijímací zkoušky nekonají a všichni uchazeči o tyto obory budou přijati.

Průběh přijímacího řízení:
Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
a § 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace naleznete v příloze Kritéria přijímacího řízení 2021-22.
Rovněž jsme pro Vás připravili jako přílohy předvyplněné vzory přihlášky do přijímacího řízení pod názvem oboru, které můžete použít a vyplnit, jsou v editovatelném excelovském souboru.

Ing. Josef Vavřinec
ředitel SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení 2021-22

Přihláška - Kosmetické služby

Příhláška - Mechanik elektronik

Přihláška - Sociální činnost

Přihláška - Veřejnosprávní činnost

Přihláška - Kadeřník

Přihláška - Elektrikář

Přihláška - Kuchař - číšník

Přihláška - Mechanik elektr.zařízení

Přihláška - Ošetřovatel

Přihláška - Pokrývač

Přihláška - Strojní mechanik

Přihláška - Truhlář

Přihláška - Zedník

Přihláška - Gastronomie

Přihláška - Podnikání