Pozdrav ze ŠPP

Milé žákyně, milí žáci,

i v této jiné studijní době jsme všichni ve školním poradenském pracovišti připraveni na Vaše dotazy, povídání, postřehy. Na maily výchovných poradkyň (krulisova@soskh.czkalinova@soskh.cz), speciální pedagožky (marcanikova@soskh.cz), metodika prevence (exner@soskh.cz), můžete kdykoli napsat a obrátit se na nás se vším, co souvisí se vzděláváním, se životem , prostě s čímkoli 🙂

Přejeme Vám všem, abyste se dokázali vyrovnat s nároky dnešní doby a zorientovat se v současném světě, přejeme zdraví, pokud možno dobré zprávy a zase někdy na shledanou.

Vaše školní poradenské pracoviště

 

Zápis pro třídního učitele – Jednání se žákem

ŠPP vytvořilo podle MŠMT materiálů záznam o jednání pro TU.
Třídní učitel při výchovné komisi předloží tento zápis, ze kterého je patrné že se žákem se pracuje. Na jednání TU, žáka, případně zákonných zástupců se může účastnit rovněž vedení školy, výchovný poradce či školní metodik prevence, pokud si to TU vyžádá.

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB 2018/2019

Program poradenských služeb 2018/2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obsah
Program poradenských služeb
Cíle programu
Vymezení činností týmu ŠPP
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování
Preventivní program (původně Minimální preventivní program)

Program je určen pro žáky, učitele i pro rodiče Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Kutné Hoře, Čáslavská 202 a Seifertovy sady 20. Je zpracováván každoročně, aktualizován týmem poradenských pracovníků školy a poté předkládán ke schválení řediteli školy.

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

Plán výchovného poradenství školní rok 2018/1019

Výchovné poradkyně SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora:
Mgr. Irena Kalinová
Mgr. Dana Krulišová

 

PLÁN PRÁCE ŠPP PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora pracuje ve složení (řazeno abecedně):
Mgr. Ladislav Exner – školní metodik prevence (ŠMP),
Mgr. Irena Kalinová – výchovný poradce (VP) – (pracoviště Seifertovy Sady),
Mgr. Dana Krulišová – výchovný poradce (VP) – (pracoviště Čáslavská),
Mgr. Věra Málková – koordinátor inkluze (KI).
Plán práce pro školní rok 2018/2019