Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).  

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Složení školské rady:

  Příjmení Jméno E-mail  Telefon jmenován/zvolen
p. Bohatý Jaromír jaromir.bohaty@tiscali.cz 777 187 418 za zřizovatele, předseda ŠR
Ing. Novák František frantan@khnet.info 602 953 672 za zřizovatele
p. Pravdová Monika pravdova@mu.kutnahora.cz 725 434 516 za rodiče
p. Janečková Zdenka zdejan2@seznam.cz 774 995 044 za rodiče
Mgr. Exner Ladislav exner@soskh.cz 773 531 678 za pedagogické pracovníky
Mgr. Skokan Radek skokan@soskh.cz 732 104 286 za pedagogické pracovníky

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady:

Zápis 25. 10. 2018

Zápis 24. 10. 2019

Zápis 30. 01. 2019

Složení školské rady: 

  Příjmení Jméno E-mail  Telefon jmenován/zvolen
p. Bohatý Jaromír jaromir.bohaty@tiscali.cz 777 187 418 za zřizovatele, předseda ŠR
Ing. Novák František frantan@khnet.info 602 953 672 za zřizovatele
p. Pravdová Monika pravdova@mu.kutnahora.cz 725 434 516 za rodiče
p. Janečková Zdenka zdejan2@seznam.cz 774 995 044 za rodiče
Mgr. Exner Ladislav exner@soskh.cz 773 531 678 za pedagogické pracovníky
Mgr. Skokan Radek skokan@soskh.cz 732 104 286 za pedagogické pracovníky

 
Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady:

Napsat komentář