3.6.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

20.

21.

25.

   

Ka3a 3

PÍSEMNÁ ČÁST

P/V

P/V

P/V

P/V P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

V

V

Ú

 

Slavnostní vyřazení absolventů

   

Ka3b

P/V

P/V

P/V P

P/V P

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

V

V

V

Ú

   

Kč 3

V

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

V

V

V

Ú

 

 

  

E 3

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

V

V

V

Ú

 

 

 

 

  

Mz 3

V

V

V

V

V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

Ú

 

 

 

  

Tr 3

V

V

V

V

P

P

P

V

Ú

 

 

 

 

 

  

Ze 3

P

P

P

V

V

V

V

V

Ú

 

 

 

 

 

  

Sm 3

P

P

P

V

V

V

V

Ú

 

 

 

 

 

 

  

O 3

V

P/V

P/V

P/V

P/V

V

V

Ú

 

 

 

 

 

 

   
 

Průběh a konání závěrečné zkoušky se ve školním roce 2023/2024 řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).

Model závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

více informací na NUOV:  ZDE   a  ZDE

Základní informace o závěrečné zkoušce

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí:

  • písemná zkouška – trvá nejdéle 240 min.
  • praktická zkouška z odborného výcviku – počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.
  • ústní zkouška – pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 – 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 min. a zkouška trvá nejdéle 15 min. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 min.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.