Název ŠVP: Ošetřovatel (53–41H/01)

 

Stručná charakteristika

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Délka a forma studia

3 roky, denní studium, střední vzdělání s výučním listem

Podmínky přijetí

Ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

Profil absolventa

Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.

Proč doporučujeme

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání nebo se mohou žáci dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Profil absolventa Ošetřovatel

Učební plán Ošetřovatel

Přihláška - denní

Informační leták